Egzekucja sądowa

Radca Prawny (Łódź, ul. Felsztyńskiego 5) świadczy w zakresie dotyczącym egzekucji sądowej następujące usługi:
- udzielanie porad prawnych,
- stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
- sporządzanie wezwań do zapłaty,
- udział w negocjacjach,
- prowadzenie negocjacji,
- sporządzanie ugód,
- sporządzanie pozwów/odpowiedzi na pozew,
- sporządzanie sprzeciwu/zarzutów od nakazu zapłaty/apelacji od wyroków,
- reprezentowanie wierzyciela/dłużnika przed sądem,
- sporządzanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności,
- sporządzanie wniosków do komornika.

W zależności od wysokości roszczenia oraz od rodzaju dowodów, którymi dysponuje wierzyciel, może on dochodzić należności w jednym z kilku wskazanych przez ustawodawcę postępowań:

Postępowanie nakazowe
Sprawa jest rozpoznawana na posiedzeniu niejawnym. Postępowanie to jest tańsze od innych. Powód uiszcza ¼ opłaty od pozwu.
Przesłanki:
- Pisemny wniosek powoda (wierzyciela),
-Dochodzone jest roszczenie pieniężne, udowodnione dołączonym do pozwu: dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem (np. podpisana faktura), wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.

Postępowanie upominawcze
Postępowanie to również dotyczy roszczeń pieniężnych. Nakaz wydawany jest wówczas z urzędu, na posiedzeniu niejawnym. Powód uiszcza całą opłata od pozwu, z tym, że ¾ opłaty Sąd zwraca po uprawomocnieniu się nakazu.

Postępowanie zwykłe
W sytuacji, gdy sąd ma wątpliwości, co do zasadności roszczenia o zapłatę, kieruje sprawę na rozprawę. Wówczas powód uiszcza całą opłatę od pozwu.

Opłaty od pozwu
W postępowaniu uproszczonym (wartość przedmiotu sporu do 10 000 zł, lub czynsz) pobiera się opłaty stałe, zależne od wartości przedmiotu sporu:
- do 2 000 zł – 30 zł,
- Ponad 2 000 zł do 5 000 zł – 100 zł,
- 5 000 zł do 7 500 zł – 250 zł,
- Ponad 7 500 zł – 300 zł.
W pozostałych sprawach pobiera się opłatę stosunkową – 5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30 zł.
Prawomocne orzeczenie sądu wraz z klauzulą wykonalności pozwala na skierowanie sprawy do komornika, który podejmuje dalsze czynności związane z egzekucją zadłużenia.

Dłużnikowi, przeciwko, któremu wydano orzeczenie sądu przysługują środki zaskarżenia, takie jak sprzeciw/zarzuty, czy apelacja (zależy od trybu postepowania). Najczęściej, podnoszonym przez dłużnika zarzutem jest wówczas przedawnienie roszczenia. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl