Kancelaria Radcy Prawnego

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jednoznacznie wskazują, iż opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w ubieganiu się o udzielenie zamówienia. Orzecznictwo dotyczące naruszania zasad związanych z opisem przedmiotu zamówienia jest bardzo obszerne. Dzisiaj zwracam uwagę na kolejny wyrok, w którym Krajowa Izba Odwoławcza stanęła na stanowisku, iż opisu przedmiotu zamówienia nie można zastępować wizją lokalną. Wizja lokalna może co najwyżej mieć charakter pomocniczy dla wykonawców, którzy na tej podstawie mogą samodzielnie ustalić stan techniczny urządzeń, jakie zostaną przekazane po podpisaniu umowy. Opisu nie można utożsamiać ze wskazaniem na możliwość zapoznania się z wyposażeniem na miejscu u Zamawiającego. Nie jest to po pierwsze opis przedmiotu zamówienia, a po drugie może to utrudnić znacząco części wykonawcom właściwe przygotowanie oferty, prowadząc do naruszenia zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2015 r., sygn. akt KIO 2546/15).


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl