Kancelaria Radcy Prawnego

W dniu 22 lutego weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy wprowadzające nowe zasady zawierania umów na czas określony. Po nowelizacji umowy o pracę na czas określony mogą być zawierane z pracownikami co do zasady na okres do 33 miesięcy (plus maksymalnie 3 miesiące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na okres próbny). Po upływie tego czasu umowy między tym samym pracodawcą i pracownikiem będą mogły być zawierane tylko na czas nieokreślony, a umowy zawarte na dłuższy okres z mocy prawa przekształcą się w umowy na czas nieokreślony.
Nadal ograniczona będzie liczba umów o pracę na czas określony z jednym pracodawcą. Zmiany przewidują, że co do zasady nie może być ich więcej niż trzy, czwarta będzie stawać się umową na czas nieokreślony. Ustawodawca wprowadził też odstępstwa od powyższych regulacji co do umów o pracę zawartych na czas określony: w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, a także w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.
Umowy o pracę na czas określony będzie można wypowiedzieć w każdym momencie, niezależnie od ich długości i to bez podania przyczyny. Zrównany został okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i nieokreślony.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl