Kancelaria Radcy Prawnego

Zbliża się sezon urlopowy, stąd postanowiłam umieścić kilka wpisów dotyczących „prawa na wakacjach”.

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że zanim podpiszemy umowę z biurem podróży zbierzmy jak najwięcej informacji na jego temat. Działalność organizatora turystyki i pośrednika turystycznego wymaga uzyskania wpisu do specjalnego rejestru.  Podmioty te muszą posiadać przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych zabezpieczenie finansowe (gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa albo ubezpieczenie na rzecz klientów). Wszystkie te dane możemy sprawdzić u właściwego marszałka województwa, a nawet w internecie w  Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Zgodnie z przepisami organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, który proponuje klientom imprezy turystyczne lub usługi turystyczne, udostępniając im odpowiednie informacje pisemne, a w szczególności broszury, foldery, katalogi, jest obowiązany wskazać w tych materiałach w sposób dokładny i zrozumiały:

1) cenę imprezy turystycznej lub usługi turystycznej albo sposób jej ustalenia;

2) miejsce pobytu lub trasę imprezy;

3) rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu;

4) położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu;

5) ilość i rodzaj posiłków;

6) program zwiedzania i atrakcji turystycznych;

7) kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej lub usługi turystycznej oraz termin zapłaty całej ceny;

8) termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń;

9) podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy;

10) ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.

Podane informacje, nie mogą wprowadzać klienta w błąd. Jeżeli umowa zawarta z klientem nie zawiera odmiennych postanowień, to odpowiednie wskazania zawarte w informacjach pisemnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, stają się elementem umowy. Oznacza to, że jeśli w umowie nie ma szczegółowych zapisów w danej kwestii, np. ilości posiłków to wiążące są informacje zamieszczone w folderze/katalogu. Z drugiej strony, jeśli informacje w folderze odbiegają od tych w umowie to pierwszeństwo ma zawsze umowa. Zachęcam zatem do szczegółowego zapoznania się z umową, katalogiem, regulaminem i innymi dokumentami przekazanymi przez biuro podróży.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl