kancelaria radcy prawnego z Łodzi

 • FAQ

  Kto to jest radca prawny i czym różni się od adwokata?

  Zawód radcy prawnego  polega  na pomocy w rozwiązywaniu problemów prawnych poprzez bieżące doradztwo prawne, reprezentowanie przed sądami czy sporządzanie projektów umów i innych dokumentów. Informację, czy dana osoba posiada uprawnienia radcy prawnego można uzyskać (ale także sprawdzić) w Krajowej Izbie Radców Prawnych i w każdej z okręgowych izb radców prawnych w Polsce.

  Z punktu widzenia ewentualnego klienta jest jedna podstawowa różnica pomiędzy obydwoma zawodami. W chwili obecnej tylko adwokat może być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych. Radca prawny nie może reprezentować swojego mocodawcy w takich sprawach i w takim charakterze. W sądzie radcowie noszą togi z niebieskimi elementami, a adwokaci z zielonymi.

  Kiedy warto skorzystać z pomocy radcy prawnego?

  Z pomocy radcy prawnego należy skorzystać zawsze, gdy potrzebujemy porady prawnej. Także wówczas, gdy chcemy sporządzić pismo procesowe, urzędowe, czy umowę. Wprawdzie o wiele prostsze i tańsze wydają się porady udzielane na stronach internetowych, jednak osobie, która na co dzień nie ma do czynienia z prawem trudno ocenić, czy proponowane rozwiązanie jest najlepsze również w jej sprawie.

  W Polsce panuje przekonanie, że usługi prawników są bardzo drogie. Tymczasem nie do końca tak jest. Często nieskorzystanie z pomocy radcy prawnego pociąga za sobą dużo większe konsekwencje finansowe niż jednorazowa porada udzielona przez osobę kompetentną. Zawsze warto jak najszybciej skorzystać z pomocy radcy prawnego, a dopiero później podejmować jakieś działania.

  Zawsze przed skorzystaniem z pomocy radcy prawnego można dowiedzieć się o przewidywane koszty porady, czy prowadzenia danej sprawy.

  Jak umówić się na spotkanie z radcą prawnym?

  W celu umówienia wizyty proszę o kontakt pod podanym na stronie internetowej numerem telefonu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  Jakie dokumenty należy przygotować na spotkanie?

  Na umówione spotkanie należy przynieść wszystkie dokumenty, które mogą mieć znaczenie w danej sprawie. Warto zabrać ze sobą oryginały dokumentów. Radca prawny zdecyduje, czy dla dalszego prowadzenia sprawy konieczne będzie pozostawienie oryginałów, czy wystarczą ich kserokopie. W razie braku niektórych dokumentów radca prawny poprosi o ich uzupełnienie, a w niektórych sytuacjach, na zlecenie klienta, sam dotrze do niezbędnej dokumentacji.

  Czy można uzyskać poradę prawną przez telefon?

  W trosce od dobro klientów nie udzielamy porad prawnych przez telefon. Tą drogą można umówić się na spotkanie, dowiedzieć jakie dokumenty byłyby potrzebne do uzyskania porady w danej sprawie, jak również zapytać o orientacyjny koszt porady prawnej.

  Istnieje natomiast możliwość uzyskania odpowiedzi na postanowione na spotkaniu pytania, przesłania opinii prawnej, projektu umowy, czy innych pism - drogą mailową.

  Współpraca między stałymi klientami, również w dużej mierze może opierać się na korespondencji mailowej.

  Czy Kancelaria przyjmuje do prowadzenia sprawy spoza Łodzi?

  Tak, Kancelaria przyjmuje do prowadzenia sprawy spoza Łodzi. W tym przypadku pełnomocnik ustala z klientem zasady zwrotu kosztów podróży.

 • Kancelaria

  Najważniejszym zadaniem Kancelarii Radcy Prawnego jest rozwiązywanie problemów prawnych klientów – osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.
  Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Kubat, mieszcząca się w Koluszkach przy ul. Broniewskiego 1, powstała z myślą o zapewnieniu Państwu kompleksowej pomocy prawnej opartej na wiedzy, doświadczeniu i zaufaniu.
  Oferta Kancelarii obejmuje m.in.: udzielanie porad prawnych, sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, opinii prawnych, a także reprezentowanie klientów przed sądami oraz organami administracji.
  Kancelaria prowadzi również skutecznie procesy windykacji należności, zarówno na etapie przedsądowym, sądowym jak i egzekucyjnym.
  Szczegółowy zakres usług oferowanych przez naszą kancelarię prawną przedstawiony został obok z lewej strony.

  Często błędnie powielanym stereotypem jest to, że koszty profesjonalnej pomocy prawnej są wysokie. Uważamy, że porada profesjonalisty jest mniej kosztowna niż naprawianie skutków chybionych decyzji podejmowanych w oparciu o konsultacje ze znajomymi czy społecznością internetową.

  Przed przyjęciem zlecenia zawsze dokładnie omawiamy z klientem zasady świadczenia pomocy prawnej, jak i wysokość honorarium.
  Wysokość wynagrodzenia zawsze ustalana jest indywidualniei zależy od zakresu i rodzaju świadczonych usług.
  Proponujemy następujące systemy wynagradzania:

  • za wykonaną usługę
  • według stawek godzinowych,
  • według stawki ryczałtowej,
  • W przypadku niektórych spraw wynagrodzenie dodatkowe może stanowić tzw. premia za sukces, ustalana jako procent od wartości przedmiotu sprawy.

  W sprawach sądowych podstawą ustalania wynagrodzenia są stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz.U.2002.163.1349 ze zm.)

 • O mnie

  Nazywam się Aleksandra Kubat – jestem radcą prawnym
  Pomagam moim klientom w poruszaniu się po zawiłościach przepisów prawnych, reprezentując ich przed sądami i urzędami, prowadząc sprawy spadkowe, majątkowe, rozwodowe, uczestnicząc w negocjacjach umów, porozumień itp.
  Traktuję swoich klientów w sposób partnerski, szanując ich prawo do informacji i profesjonalnej obsługi.
  W swojej praktyce zawodowej miałam możliwość pracować na stanowisku asystenta sędziego i referendarza sądowego. Po uzyskaniu uprawnień radcy prawnego w 2008 roku (wpis na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi pod numerem Łd-P-241) rozpoczęłam pracę jako radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego „CONTRACT” w Łodzi (z którą współpracuję do dziś).
  Poza tym, że sama systematycznie uczestniczę w szkoleniach, podnosząc cały czas swoje umiejętnościzawodowe, przekazuję również swoją wiedzę studentom, aplikantom, angażuję się w przedsięwzięcia o charakterze pro publico bono.
  Najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście do klienta i zgłaszanego przez niego problemu, a także relacja oparta na wzajemnej współpracy. Efektem takich działań jest zaufanie, którym obdarzają mnie moi klienci.

  Aleksandra Kubat

 • Prawo rodzinne

  Prawo rodzinne

 • Prawo spadkowe

  Radca Prawny, Łódź, ul. Felsztyńskiego 5 lok. 3 A, świadczy usługi w zakresie prawa spadkowego, w tym:

 • Prawo spadkowe

  Prawo spadkowe

 • Radca prawny - blog

   

 • Zamówienia publiczne

  Radca prawny (Łódź, ul. Felsztyńskiego 5) świadczy w zakresie zamówień publicznych, w szczególności, następujące usługi:
  - udzielanie porad prawnych,
  - stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
  - analiza i kontrola pod względem formalno-prawnym dokumentów postępowania (m.in. SIWZ, umowy, ogłoszenia o zamówieniu),
  - analiza ofert pod kątem formalno-prawnym,
  - sporządzanie pism,
  - windykacja należności,
  - wydawanie opinii prawnych,
  - odwołania do KIO/odpowiedzi na odwołania.

  Przez zamówienia publiczne rozumiemy umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych są zobowiązane w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, a także m.in. inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez jednostki sektora finansów publicznych.
  Zamówień udzielać można w jednym z następujących trybów: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, licytacji elektronicznej. odstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.
  Ustawodawca wskazał również sytuacje, w których nie trzeba stosować przepisów o zamówieniach, m.in. wyłączone spod stosowania ustawy są zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
  Głównymi zasadami zamówień publicznych jest: zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji, równe traktowanie wykonawców, jawność postępowania oraz co do zasady zachowanie formy pisemnej.

 • Zasiedzenie

  Kancelaria prawna Aleksandry Kubat świadczy następujące usługi w zakresie nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia:
  - analiza stanu prawnego nieruchomości,
  - poszukiwanie dokumentów związanych z nieruchomością,
  - wyliczanie terminów zasiedzenia,
  - badanie przesłanek niezbędnych do zasiedzenia,
  - sporządzanie wniosków o zasiedzenie,
  - reprezentacja przed sądem w postępowaniach o zasiedzenie

  Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa własności nieruchomości (ewentualnie udziału w nieruchomości) na skutek upływu czasu. Posiadacz samoistny nieruchomości nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu, natomiast posiadacz samoistny, który uzyskał posiadanie w złej wierze po upływie lat trzydziestu. Zgodnie z utrwalonym poglądem dobra wiara polega na usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu posiadacza, że przysługuje mu prawo własności (por. m.in. postanowienie SN z dnia 7 maja 1971 r., I CR 302/71.) Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści.
  Ustawodawca dopuścił również możliwość nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności rzeczy ruchomej. Posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.

   

  Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Kubat oferuje pomoc prawną i usługi dla mieszkańców takich miejscowości jak: Łódź, Pabianice, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Brzeziny, Koluszki, Stryków, Konstantynów Łódzki, Rzgów, Tuszyn i okolice.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl