sprawy rozwodowe

 • Rozwody

  Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandry Kubat (Łódź, ul. Felsztyńskiego 5 lok. 3 A) świadczy w szczególności następujące usługi:
  - udzielanie porad prawnych,
  - sporządzanie pozwu o rozwód,
  - sporządzanie odpowiedzi na pozew o rozwód,
  - reprezentowanie przed sądem w sprawach o rozwód.

  Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód stanowi dopuszczalne przez system prawny odstępstwo od zasady trwałości związku małżeńskiego zawieranego na całe życie. jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.
  Uważa się, że z zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego mamy do czynienia wówczas, gdy w ogóle ustały stosunki między małżonkami i to we wszystkich trzech sferach: uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Rozkład pożycia określa się jako trwały, gdy opierając się na doświadczeniu życiowym możemy przyjąć, że nie nastąpi w przyszłości ponowne ukształtowanie się więzi małżeńskich. Trwałość rozkładu pożycia ustalana jest więc w drodze oceny prawdopodobieństwa powrotu małżonków do wspólnego pożycia (wytyczne Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1955 r.)
  Trzeba pamiętać, że rozwód jest niedopuszczalny, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności: wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny powstania rozkładu pożycia.
  Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Może wówczas uznać winę obojga małżonków, uznać brak winy obojga małżonków albo uznać winę jednego z małżonków. Okoliczności, które najczęściej stanowią o przypisaniu małżonkowi winy to: niewierność, nałogi (w szczególności alkoholizm, narkomania, hazard), stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec małżonka.
  Sąd z urzędu musi również orzec o: władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków, kontaktach rodziców z ich małoletnimi dziećmi, wysokości, w jakiej każde z małżonków jest zobowiązane do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletnich dzieci, sposobie korzystania przez rozwiedzionych małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po rozwodzie.
  Ponadto, na żądanie strony sąd w wyroku orzekającym rozwód może w wyjątkowych wypadkach orzec eksmisję jednego z małżonków, dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, orzec o obowiązku dostarczania jednemu z rozwiedzionych małżonków przez drugiego rozwiedzionego małżonka środków utrzymania.
  Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, każdy z małżonków może powtórnie zawrzeć związek małżeński. Ponadto pomiędzy małżonkami powstaje ustrój rozdzielności majątkowej. Oznacza to, iż od tego momentu każdy z małżonków pracuje na swój majątek osobisty. Dotychczasowy majątek wspólny małżonkowie mogą podzielić w drodze umowy lub postępowania sądowego. Co więcej, od momentu rozwodu małżonkowie nie dziedziczą po sobie (chyba że na podstawie testamentu). Należy również zwrócić uwagę, że w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
  Pozew rozwodowy kieruje się do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze zamieszkuje lub przebywa. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda. Pozew rozwodowy podlega opłacie w kwocie 600 zł.

   

  Radca prawny Łódź, Aleksandra Kubat, świadczy usługi dla mieszkańców i firm z Łodzi oraz okolicznych miejscowości: Koluszki, Brzeziny, Stryków, Zgierz, Pabianice, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki, Stryków, Tuszyn, Rzgów itp.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl