Spółki prawa handlowego

Radca Prawny (Łódź, ul. Felsztyńskiego 5) świadczy w tematyce spółek prawa handlowego następujące usługi:
- udzielanie porad prawnych,
- stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
- rejestracja spółek/zmiany/przekształcenia
- windykacja należności,
- negocjacje,
- sporządzanie ugód,
- sporządzanie i kontrola umów,
- wydawanie opinii prawnych,
- sporządzanie pozwów/odpowiedzi na pozew,
- sporządzanie sprzeciwu/zarzutów od nakazu zapłaty/apelacji od wyroków,
- reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami, organami administracji, organami egzekucyjnymi.
Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo przedsiębiorców działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą dzielimy na:
- osoby fizyczne – indywidualni przedsiębiorcy oraz wspólnicy spółek cywilnych
- osoby prawne – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, inne podmioty mające osobowość prawną
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo akcyjna)

Zagadnienia związane ze spółkami prawa handlowego uregulowane są w kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z ustawą, wyróżniamy spółki osobowe, do których należą: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna oraz spółki kapitałowe, czyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. Spółki osobowe od kapitałowych różnią się przede wszystkim zakresem odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Przy spółkach osobowych wszyscy wspólnicy lub ich określona kategoria odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Jest to odpowiedzialność solidarna i subsydiarna ze spółką.
W spółkach kapitałowych za zobowiązania odpowiada spółka i jej odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości kapitału spółki.

Wymienione spółki rejestrowane są Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja spółki prawa handlowego podlega opłacie sądowej:
- 500 zł - niezależnie, czy rejestrowana jest spółka osobowa, czy kapitałowa (z zastrzeżeniem poniżej),
- 250 zł - od wniosku o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym,
- 250 zł - rejestracja zmian w KRS (z zastrzeżeniem poniżej),
- 200 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany dotyczącej spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonanej przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl