Świadectwo pracy

Radca Prawny (Łódź, ul. Felsztyńskiego 5) świadczy usługi w zakresie prawa pracy, dotyczące świadectwa pracy, w szczególności:

- udzielanie porad prawnych,

- stałą obsługę pracodawców,

- analiza treści świadectwa pracy,

- sporządzanie wezwań/pism z zakresu prawa pracy,

- sporządzanie odpowiedzi na wezwania w sprawach z zakresu prawa pracy,

- sporządzanie pozwów/wniosków/odpowiedzi na pozew/wniosek z zakresu stosunku pracy,

- sporządzanie opinii prawnych,

- udział w negocjacjach,

- prowadzenie negocjacji,

- sporządzanie ugód,

- reprezentowanie pracownika/pracodawcy przed sądem.

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

W sytuacji, gdy świadectwo nie zawiera wymaganych danych lub dane te są niezgodne ze stanem faktycznym, pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl