Umowa o pracę

Radca Prawny (Łódź, ul. Felsztyńskiego 5) świadczy w zakresie prawa pracy i spraw dotyczących umów o pracę następujące usługi:
- udzielanie porad prawnych,
- stałą obsługę pracodawców,
- analiza umowy o pracę, sporządzanie umów o pracę,
- sporządzanie wezwań do pracodawcy w sprawach prawa pracy,
- sporządzanie odpowiedzi na wezwania w sprawach z zakresu prawa pracy,
- sporządzanie pozwów/odpowiedzi na pozew z zakresu stosunku pracy,
- sporządzanie opinii prawnych,
- udział w negocjacjach,
- prowadzenie negocjacji,
- sporządzanie ugód,
- reprezentowanie pracownika/pracodawcy przed sądem,
- sporządzanie wniosków do komornika.

Umowa o pracę uregulowana jest przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy, dalej k.p. Zgodnie z treścią art. 22 § 1 k.p. cechy charakterystyczne stosunku pracy to: wykonywanie pracy określonego rodzaju, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem (stosunek podporządkowania), wykonywanie pracy w czasie i miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, osobisty charakter pracy, obowiązek pracodawcy zapłaty wynagrodzenia oraz obciążenie pracodawcy ryzykiem prowadzonej działalności.
Poza stosunkiem pracy istnieją inne umowy, na podstawie których można wykonywać pracę, np. umowa o dzieło, zlecenie. Niestety osoba wykonująca pracę na podstawie takiej umowy nie posiada statusu pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. W konsekwencji nie przysługują jej przywileje zagwarantowane tylko i wyłącznie dla pracowników.
Ważne jest to, że o rodzaju zawartej umowy decyduje nie tylko jej nazwa, ile cel i zgodny zamiar stron (tak SN w wyroku z dnia 26.03.2008r., sygn. akt I UK 282/07). Zatem, jeśli osoba zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenia, a w rzeczywistości wykonuje czynności w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy, może żądać ustalenia stosunku pracy przez sąd.
Umowa o pracę powinna zostać sporządzona na piśmie. Jeżeli nie została zawarta na piśmie pracodawca, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika powinien na piśmie potwierdzić ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy i jej warunków. Brak potwierdzenia stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.
Wyróżniamy następujące rodzaje umowy o pracę: umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na okres próbny.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl