Alimenty

Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:
- udzielanie porad prawnych,
- ustalanie wysokości roszczeń alimentacyjnych,
- sporządzanie pozwu o alimenty,
- sporządzanie odpowiedzi na pozew o alimenty,
- sporządzanie pozwu o podwyższenie/obniżenie/wygaśnięcie alimentów,
- sporządzanie odpowiedzi na pozew o podwyższenie/obniżenie/wygaśnięcie alimentów,
- reprezentowanie przed sądem w sprawach o alimenty,
- egzekucja alimentów.

Obowiązek alimentacyjny jest obowiązkiem dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania i obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Uprawnionym do alimentacji jest, co do zasady, osoba pozostająca w niedostatku.
W sposób szczególny uregulowany został obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci. Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka trwa zatem tak długo, dopóki dziecko nie osiągnie samodzielności. Osiągnięcie przez dziecko pełnoletniości nie prowadzi automatycznie do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Z tym, że w przypadku dzieci pełnoletnich, należy brać pod uwagę to, czy wykazują chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na jej kontynuowanie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że obowiązek alimentacyjny nigdy nie wygaśnie, gdy dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie wskutek choroby czy kalectwa.
Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Z tym, że obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.
Najczęstszym sposobem wyegzekwowania alimentów jest postępowanie sądowe.
Do pozwu należy załączyć, poza innymi dokumentami, wszelkie możliwe dowody uzasadniające roszczenie, tj.: zaświadczenia dotyczące kosztów utrzymania i wychowania dziecka, czy innej osoby uprawnionej, dowody opłaty za szkołę lub przedszkole, rachunki z tytułu kosztów leczenia, odzieży, rekreacji, dowody opłat za mieszkanie, zaświadczenia o stanie zdrowia, jeżeli mają wpływ na zakres potrzeb uprawnionego.
Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

 

Radca prawny Łódź, Aleksandra Kubat, świadczy usługi dla mieszkańców i firm z Łodzi oraz okolicznych miejscowości: Koluszki, Brzeziny, Stryków, Zgierz, Pabianice, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki, Stryków, Tuszyn, Rzgów itp.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl