Ustalanie kontaktów z dzieckiem

Kancelaria Radcy Prawnego (Łódź, ul. ul. Felsztyńskiego 5 lok. 3 A) świadczy w szczególności następujące usługi:
- udzielanie porad prawnych,
- sporządzanie porozumień w sprawie kontaktów,
- sporządzanie wniosków o ustalenie/zmianę kontaktów,
- sporządzanie odpowiedzi na wniosek o ustalenie/zmianę kontaktów,
- sporządzanie wniosków związanych z wykonywaniem orzeczeń w sprawie kontaktów,
- reprezentowanie przed sądem w sprawach o ustalenie kontaktów.

Rodzice mają prawo i obowiązek kontaktów z dzieckiem. Warto w tym miejscu podkreślić, że prawo do kontaktów z dzieckiem nie jest w żaden sposób uzależnione od władzy rodzicielskiej. Przepisy stanowią, że kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.
W postanowieniu wydanym w sprawie o ustalenie kontaktów, czy też w wyroku rozwodowym sąd precyzyjnie określa harmonogram spotkań dziecka z rodzicem, wskazując dni, godziny oraz ewentualne miejsce spotkań, z uwzględnieniem świąt, dni wolnych, długich weekendów, wakacji i ferii, a także dni, w których dziecko ma urodziny, czy imieniny.
Należy pamiętać, że ustalone przez sąd kontakty stanowią minimum. Postanowienie ustalające kontakty rodzica z dzieckiem ma stanowić gwarancję, że co najmniej ten harmonogram spotkań będzie realizowany, a dany rodzic nie będzie utrudniał kontaktów. Zawsze rodzice mogą dojść do porozumienia i kontakty rozszerzyć.
Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd może w szczególności: zakazać spotykania się z dzieckiem, zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd, ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość, zakazać porozumiewania się na odległość.
Sąd, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może też zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc, z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.
Przepisy dotyczące kontaktów z dzieckiem stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl