Dział spadku

Kancelaria świadczy w tym zakresie następujące usługi:
- udzielanie porad prawnych
- sporządzanie wniosków o dział spadku,
- sporządzanie odpowiedzi na wniosek o dział spadku,
- reprezentowanie przed sądami w sprawach o dział spadku,
- sporządzanie umów o dział spadku


W sytuacji, gdy spadkobierców jest kilku, z chwilą otwarcia spadku wszyscy stają się współwłaścicielami masy spadkowej i stosuje się do nich przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.
Na mocy działu spadku, spadkobiercy mogą podzielić pomiędzy siebie poszczególne składniki masy spadkowej i stać się ich wyłącznymi właścicielami. Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.
Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Należy pamiętać, że jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowny dział spadku możliwy jest tylko w sytuacji, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni, co do sposobu działu. W razie konfliktu pozostaje tylko droga sądowa.
Istotne jest to, że skład majątku spadkowego ustala się według stanu na dzień otwarcia spadku (śmierć spadkodawcy), natomiast wycenia się go według cen rynkowych z chwili działu spadku.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl