Zachowek

Kancelaria świadczy w tym zakresie następujące usługi:
- udzielanie porad prawnych
- sporządzanie pozwu o zachowek,
- sporządzanie odpowiedzi na pozew o zachowek,
- reprezentowanie przed sądami w sprawach o zachowek,

Zachowek przysługuje najbliższym spadkodawcy pominiętym w testamencie, albo w sytuacji, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, ale cały majątek lub jego znaczną część rozdysponował za życia w formie darowizn. Do kręgu osób uprawnionych do żądania od spadkobiercy lub obdarowanego zachowku należą: zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Wysokość zachowku zróżnicowana jest od sytuacji życiowej pominiętego spadkobiercy. Wynosi dwie trzecie udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału. Bardzo istotne jest ustalenie wartości schedy, od której będzie wyliczony zachowek. Co do zasady, na wartość tę składa się to, co spadkodawca pozostawił w testamencie oraz darowizny poczynione przez spadkodawcę. Zawsze dolicza się do wartości spadku wszystkie darowizny uczynione na rzecz spadkobierców i osób uprawnionych do zachowku, bez względu na to kiedy zostały dokonane. Natomiast darowizny na rzecz innych osób, dolicza się tylko wówczas, gdy zostały uczynione nie wcześniej niż 10 lat przed śmiercią spadkodawcy.
Spadkodawca może w testamencie pozbawić najbliższych zachowku. Jest to tzw. wydziedziczenie. Przepisy prawa wskazują tylko trzy możliwe przyczyny pozbawienia uprawnionego schedy spadkowej: 1) uporczywe postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego wbrew woli spadkodawcy (np. nadużywanie alkoholu, narkomania, hulaszczy tryb życia, utrzymywanie się z nielegalnych źródeł);
2) dopuszczenie się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
3) uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych (np. niewykonywanie obowiązku alimentacyjnego, brak pomocy w chorobie).
Ten, kto sądzi, że został niesłusznie wydziedziczony ma możliwość dochodzenia swoich praw w postępowaniu o zachowek. Będzie musiał udowodnić, że nie została spełniona żadna z przesłanek uprawniająca do wydziedziczenia, albo, że doszło do wybaczenia.
Warto pamiętać, że jeśli wydziedziczony ma dzieci lub wnuki to prawo do zachowku przechodzi na nich.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl