Egzekucja sądowa

Radca Prawny (Łódź, ul. Felsztyńskiego 5) świadczy w zakresie dotyczącym egzekucji sądowej następujące usługi:
- udzielanie porad prawnych,
- stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
- sporządzanie wezwań do zapłaty,
- udział w negocjacjach,
- prowadzenie negocjacji,
- sporządzanie ugód,
- sporządzanie pozwów/odpowiedzi na pozew,
- sporządzanie sprzeciwu/zarzutów od nakazu zapłaty/apelacji od wyroków,
- reprezentowanie wierzyciela/dłużnika przed sądem,
- sporządzanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności,
- sporządzanie wniosków do komornika.

W zależności od wysokości roszczenia oraz od rodzaju dowodów, którymi dysponuje wierzyciel, może on dochodzić należności w jednym z kilku wskazanych przez ustawodawcę postępowań:

Postępowanie nakazowe
Sprawa jest rozpoznawana na posiedzeniu niejawnym. Postępowanie to jest tańsze od innych. Powód uiszcza ¼ opłaty od pozwu.
Przesłanki:
- Pisemny wniosek powoda (wierzyciela),
-Dochodzone jest roszczenie pieniężne, udowodnione dołączonym do pozwu: dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem (np. podpisana faktura), wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.

Postępowanie upominawcze
Postępowanie to również dotyczy roszczeń pieniężnych. Nakaz wydawany jest wówczas z urzędu, na posiedzeniu niejawnym. Powód uiszcza całą opłata od pozwu, z tym, że ¾ opłaty Sąd zwraca po uprawomocnieniu się nakazu.

Postępowanie zwykłe
W sytuacji, gdy sąd ma wątpliwości, co do zasadności roszczenia o zapłatę, kieruje sprawę na rozprawę. Wówczas powód uiszcza całą opłatę od pozwu.

Opłaty od pozwu

Co do zasady, w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Prawomocne orzeczenie sądu wraz z klauzulą wykonalności pozwala na skierowanie sprawy do komornika, który podejmuje dalsze czynności związane z egzekucją zadłużenia.

Dłużnikowi, przeciwko, któremu wydano orzeczenie sądu przysługują środki zaskarżenia, takie jak sprzeciw/zarzuty, czy apelacja (zależy od trybu postępowania). Najczęściej, podnoszonym przez dłużnika zarzutem jest wówczas przedawnienie roszczenia. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl