Kancelaria Radcy Prawnego

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:
- udzielanie porad prawnych,
- ustalanie składników majątku wspólnego,
- sporządzanie umów dotyczących podziału majątku,
- sporządzanie wniosków o podział majątku,
- sporządzanie odpowiedzi na wniosek o podział majątku,
- reprezentowanie przed sądem w sprawach o podział majątku.

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Podział majątku może zatem nastąpić dopiero po ustaniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej np. na skutek separacji, rozwodu, czy też orzeczenia rozdzielności majątkowej przez sąd.
Po ustaniu wspólności majątkowej udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Istnieje jednak możliwość dokonania podziału majątku w innych proporcjach, z uwzględnieniem przyczynienia się każdego z małżonków do powstania tego majątku. Przy podziale majątku można również uwzględnić nakłady poczynione na majątek wspólny z majątków osobistych małżonków.
Podziału majątku wspólnego można dokonać w drodze umowy. Z tym, że gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość konieczna jest forma aktu notarialnego.
Innym rozwiązaniem jest podział majątku dokonany przed sądem. Opłata sądowa od wniosku o podział majątku wynosi 1000 zł, a gdy wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku pobiera się opłatę w wysokości 300 zł.

 

Radca prawny Łódź, Aleksandra Kubat, świadczy usługi dla mieszkańców i firm z Łodzi oraz okolicznych miejscowości: Koluszki, Brzeziny, Stryków, Zgierz, Pabianice, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki, Stryków, Tuszyn, Rzgów itp.

Kancelaria Radcy Prawnego (Łódź, ul. ul. Felsztyńskiego 5 lok. 3 A) świadczy w szczególności następujące usługi:
- udzielanie porad prawnych,
- sporządzanie porozumień w sprawie kontaktów,
- sporządzanie wniosków o ustalenie/zmianę kontaktów,
- sporządzanie odpowiedzi na wniosek o ustalenie/zmianę kontaktów,
- sporządzanie wniosków związanych z wykonywaniem orzeczeń w sprawie kontaktów,
- reprezentowanie przed sądem w sprawach o ustalenie kontaktów.

Rodzice mają prawo i obowiązek kontaktów z dzieckiem. Warto w tym miejscu podkreślić, że prawo do kontaktów z dzieckiem nie jest w żaden sposób uzależnione od władzy rodzicielskiej. Przepisy stanowią, że kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.
W postanowieniu wydanym w sprawie o ustalenie kontaktów, czy też w wyroku rozwodowym sąd precyzyjnie określa harmonogram spotkań dziecka z rodzicem, wskazując dni, godziny oraz ewentualne miejsce spotkań, z uwzględnieniem świąt, dni wolnych, długich weekendów, wakacji i ferii, a także dni, w których dziecko ma urodziny, czy imieniny.
Należy pamiętać, że ustalone przez sąd kontakty stanowią minimum. Postanowienie ustalające kontakty rodzica z dzieckiem ma stanowić gwarancję, że co najmniej ten harmonogram spotkań będzie realizowany, a dany rodzic nie będzie utrudniał kontaktów. Zawsze rodzice mogą dojść do porozumienia i kontakty rozszerzyć.
Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd może w szczególności: zakazać spotykania się z dzieckiem, zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd, ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość, zakazać porozumiewania się na odległość.
Sąd, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może też zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc, z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.
Przepisy dotyczące kontaktów z dzieckiem stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandry Kubat (Łódź, ul. Felsztyńskiego 5 lok. 3 A) świadczy w szczególności następujące usługi:
- udzielanie porad prawnych,
- sporządzanie pozwu o rozwód,
- sporządzanie odpowiedzi na pozew o rozwód,
- reprezentowanie przed sądem w sprawach o rozwód.

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód stanowi dopuszczalne przez system prawny odstępstwo od zasady trwałości związku małżeńskiego zawieranego na całe życie. jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.
Uważa się, że z zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego mamy do czynienia wówczas, gdy w ogóle ustały stosunki między małżonkami i to we wszystkich trzech sferach: uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Rozkład pożycia określa się jako trwały, gdy opierając się na doświadczeniu życiowym możemy przyjąć, że nie nastąpi w przyszłości ponowne ukształtowanie się więzi małżeńskich. Trwałość rozkładu pożycia ustalana jest więc w drodze oceny prawdopodobieństwa powrotu małżonków do wspólnego pożycia (wytyczne Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1955 r.)
Trzeba pamiętać, że rozwód jest niedopuszczalny, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności: wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny powstania rozkładu pożycia.
Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Może wówczas uznać winę obojga małżonków, uznać brak winy obojga małżonków albo uznać winę jednego z małżonków. Okoliczności, które najczęściej stanowią o przypisaniu małżonkowi winy to: niewierność, nałogi (w szczególności alkoholizm, narkomania, hazard), stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec małżonka.
Sąd z urzędu musi również orzec o: władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków, kontaktach rodziców z ich małoletnimi dziećmi, wysokości, w jakiej każde z małżonków jest zobowiązane do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletnich dzieci, sposobie korzystania przez rozwiedzionych małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po rozwodzie.
Ponadto, na żądanie strony sąd w wyroku orzekającym rozwód może w wyjątkowych wypadkach orzec eksmisję jednego z małżonków, dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, orzec o obowiązku dostarczania jednemu z rozwiedzionych małżonków przez drugiego rozwiedzionego małżonka środków utrzymania.
Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, każdy z małżonków może powtórnie zawrzeć związek małżeński. Ponadto pomiędzy małżonkami powstaje ustrój rozdzielności majątkowej. Oznacza to, iż od tego momentu każdy z małżonków pracuje na swój majątek osobisty. Dotychczasowy majątek wspólny małżonkowie mogą podzielić w drodze umowy lub postępowania sądowego. Co więcej, od momentu rozwodu małżonkowie nie dziedziczą po sobie (chyba że na podstawie testamentu). Należy również zwrócić uwagę, że w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
Pozew rozwodowy kieruje się do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze zamieszkuje lub przebywa. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda. Pozew rozwodowy podlega opłacie w kwocie 600 zł.

 

Radca prawny Łódź, Aleksandra Kubat, świadczy usługi dla mieszkańców i firm z Łodzi oraz okolicznych miejscowości: Koluszki, Brzeziny, Stryków, Zgierz, Pabianice, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki, Stryków, Tuszyn, Rzgów itp.

Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:
- udzielanie porad prawnych,
- ustalanie wysokości roszczeń alimentacyjnych,
- sporządzanie pozwu o alimenty,
- sporządzanie odpowiedzi na pozew o alimenty,
- sporządzanie pozwu o podwyższenie/obniżenie/wygaśnięcie alimentów,
- sporządzanie odpowiedzi na pozew o podwyższenie/obniżenie/wygaśnięcie alimentów,
- reprezentowanie przed sądem w sprawach o alimenty,
- egzekucja alimentów.

Obowiązek alimentacyjny jest obowiązkiem dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania i obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Uprawnionym do alimentacji jest, co do zasady, osoba pozostająca w niedostatku.
W sposób szczególny uregulowany został obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci. Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka trwa zatem tak długo, dopóki dziecko nie osiągnie samodzielności. Osiągnięcie przez dziecko pełnoletniości nie prowadzi automatycznie do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Z tym, że w przypadku dzieci pełnoletnich, należy brać pod uwagę to, czy wykazują chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na jej kontynuowanie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że obowiązek alimentacyjny nigdy nie wygaśnie, gdy dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie wskutek choroby czy kalectwa.
Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Z tym, że obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.
Najczęstszym sposobem wyegzekwowania alimentów jest postępowanie sądowe.
Do pozwu należy załączyć, poza innymi dokumentami, wszelkie możliwe dowody uzasadniające roszczenie, tj.: zaświadczenia dotyczące kosztów utrzymania i wychowania dziecka, czy innej osoby uprawnionej, dowody opłaty za szkołę lub przedszkole, rachunki z tytułu kosztów leczenia, odzieży, rekreacji, dowody opłat za mieszkanie, zaświadczenia o stanie zdrowia, jeżeli mają wpływ na zakres potrzeb uprawnionego.
Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

 

Radca prawny Łódź, Aleksandra Kubat, świadczy usługi dla mieszkańców i firm z Łodzi oraz okolicznych miejscowości: Koluszki, Brzeziny, Stryków, Zgierz, Pabianice, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki, Stryków, Tuszyn, Rzgów itp.

Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:
- udzielanie porad prawnych,
- sporządzanie pozwu o separację,
- sporządzanie odpowiedzi na pozew o separację,
- reprezentowanie przed sądem w sprawach o separację.

Separacja jest rozwiązaniem dla osób, które z różnych przyczyn, najczęściej religijnych, nie chcą rozwodu.
Orzeczenie separacji przez sąd jest możliwe, jeśli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia (nie musi być trwały). Sąd nie może orzec separacji, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W wyroku orzekającym separację sąd zamieszcza również rozstrzygnięcie w przedmiocie: władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków, kontaktach rodziców z ich małoletnimi dziećmi, wysokości, w jakiej każde z małżonków jest zobowiązane do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletnich dzieci, sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po separacji.
Skutki separacji, zbliżone są do skutków rozwodu, z tą różnicą, iż separacja nie pozwala na zawarcie nowego małżeństwa, ani na powrót do nazwiska noszonego przed małżeństwem.

 

Radca prawny Łódź Aleksandra Kubat świadczy usługi, porady i pomoc prawną w zakresie separacji małżeńskiej dla mieszkańców Łodzi i okolicznych miejscowości, m.in: Kolszuki, Brzeziny, Pabianice, Konstantynów Łodzki, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Stryków, Tuszyn, Rzgów.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl