Uprawnienia pracownicze

Radca prawny (Łódź, ul. Felsztyńskiego 5 lok. 3 A) świadczy pełny zakres usług odnośnie uprawnień pracowniczych:
- udzielanie porad prawnych,
- stałą obsługę pracodawców,
- sporządzanie pism w sprawach prawa pracy,
- sporządzanie pozwów/odpowiedzi na pozew z zakresu stosunku pracy,
- sporządzanie opinii prawnych,
- udział w negocjacjach,
- prowadzenie negocjacji,
- sporządzanie ugód,
- reprezentowanie pracownika/pracodawcy przed sądem,
- sporządzanie wniosków do komornika.

Pracownikowi przysługują uprawnienia, które nie są zagwarantowane dla osób, które wykonują pracę na podstawie innej umowy niż umowa o pracę. Każdy zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma, w szczególności prawo do:
- wynagrodzenia, które musi odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom oraz uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy. Wynagrodzenie za pracę jest płatne przynajmniej raz w miesiącu, w ustalonym z góry, stałym terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
- corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu uzależniony jest od ogólnego stażu pracy i wynosi 20 dni, gdy okres zatrudnienia wynosi mniej niż 10 lat i 26 dni, gdy okres zatrudnienia wynosi co najmniej 10 lat.
- urlopu na żądanie. Nie jest to odrębna kategoria urlopu. Są to 4 dni w roku kalendarzowym z wymiaru urlopu wypoczynkowego służącego pracownikowi, którymi ten może swobodnie dysponować. Nie są one ujmowane w planie urlopów ani ustaleniach między stronami stosunku pracy co do terminu urlopu.
- urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni urlopu obowiązkowego oraz 6 tygodni fakultatywnego, przy urodzeniu jednego dziecka. Przy porodach mnogich ustawodawca przewidział dłuższy wymiar urlopu.
- urlopu ojcowskiego udzielanego na pisemny wniosek pracownika – ojca dziecka, złożony nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem planowanego urlopu. Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi dwa tygodnie. Istotne jest to, że urlop ojcowski musi zostać wykorzystany w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.
- urlopu rodzicielskiego udzielanego na wniosek pracownika bezpośrednio po wykorzystaniu całego dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni - niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni.
- urlopu wychowawczego, udzielanego na wniosek pracownika. Wymiar tego urlopu wynosi do 36 miesięcy. Z tym, że co do zasady, każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego. Oznacza to, że jeden z rodziców może wykorzystać maksymalnie 35 tygodni urlopu wychowawczego. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia i może być wykorzystany najwyżej w pięciu częściach (niekoniecznie równych).
- urlopu bezpłatnego, którego pracodawca może udzielić na wniosek pracownika. Należy pamiętać, że okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Jeśli te lub inne uprawnienia pracowników nie są przestrzegane można wezwać pracodawcę do zaniechania naruszeń i postępowania zgodnie z przepisami, ewentualnie wystąpić na drogę sądową w celu wyegzekwowania swoich roszczeń.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl