Zamówienia publiczne

Radca prawny (Łódź, ul. Felsztyńskiego 5) świadczy w zakresie zamówień publicznych, w szczególności, następujące usługi:
- udzielanie porad prawnych,
- stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
- analiza i kontrola pod względem formalno-prawnym dokumentów postępowania (m.in. SIWZ, umowy, ogłoszenia o zamówieniu),
- analiza ofert pod kątem formalno-prawnym,
- sporządzanie pism,
- windykacja należności,
- wydawanie opinii prawnych,
- odwołania do KIO/odpowiedzi na odwołania.

Przez zamówienia publiczne rozumiemy umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych są zobowiązane w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, a także m.in. inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez jednostki sektora finansów publicznych.
Zamówień udzielać można w jednym z następujących trybów: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, licytacji elektronicznej. odstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.
Ustawodawca wskazał również sytuacje, w których nie trzeba stosować przepisów o zamówieniach, m.in. wyłączone spod stosowania ustawy są zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Głównymi zasadami zamówień publicznych jest: zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji, równe traktowanie wykonawców, jawność postępowania oraz co do zasady zachowanie formy pisemnej.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl