Rozwiązanie umowy o pracę

Radca prawny (Łódź, ul. Felsztyńskiego 5) świadczy w zakresie rozwiązywania umowy o pracę następujące usługi:

- udzielanie porad prawnych,

- stałą obsługę pracodawców,

- sporządzanie wypowiedzeń, pism rozwiązujących stosunek pracy,

- sporządzanie wezwań do pracodawcy w sprawach prawa pracy,

- sporządzanie odpowiedzi na wezwania w sprawach z zakresu prawa pracy,

- sporządzanie pozwów/odpowiedzi na pozew z zakresu stosunku pracy,

- sporządzanie opinii prawnych,

- udział w negocjacjach,

- prowadzenie negocjacji,

- sporządzanie ugód,

- reprezentowanie pracownika/pracodawcy przed sądem,

- sporządzanie wniosków do komornika.

Zgodnie z treścią art. 30 k.p. umowę o pracę rozwiązuje się:

         1) na mocy porozumienia stron,

         2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

         3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

         4) z upływem czasu, na który była zawarta.

         

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron wymaga złożenia zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę. Porozumienie powinno być na piśmie, ze wskazaniem terminu rozwiązania umowy. W ten sposób może zostać rozwiązana każda umowa o pracę.

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem polega na złożeniu oświadczenia woli przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia uzależniony jest od rodzaju umowy, a także czasu zatrudnienia u danego pracodawcy. W ten sposób można rozwiązać umowę zawartą na czas nieokreślony, na okres próbny, a z pewnymi wyjątkami także umowę zawartą na czas określony. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie (przyczyna powinna być rzeczywista i konkretna) oraz pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy.

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać.

Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

 

Zgodnie z treściąart. 52 § 1 k.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

         1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

         2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

         3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno mieć formę  pisemną, powinno wskazywać przyczynę rozwiązania umowy w tym trybie (rzeczywistą i konkretną) oraz pouczenie pracownika o możliwości dochodzenia swoich praw w sądzie. W ten sposób można rozwiązać każdą umowę o pracę. Co więcej umowa rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym.

Według orzeczeń Sądu Najwyższego, do przykładowych przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52, należą:

- stan nietrzeźwości,

- nawet jednorazowa nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy (w zależności od okoliczności),

- bezzasadna odmowa wykonania polecenia,

- korzystanie przez pracownika z telefonu służbowego, komputera do gier towarzyskich,

- „pożyczanie” pieniędzy z kasy pracodawcy.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl