prawo spadkowe

 • Dziedziczenie testamentowe

  Kancelaria świadczy w zakresie dziedziczenia testamentowego następujące usługi:
  - udzielanie porad prawnych
  - sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku wraz z wnioskiem o otwarcie testamentu,
  - ustalanie kręgu uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
  - reprezentowanie przed sądami w sprawach spadkowych,

  Pojęcia ułatwiające zrozumienie treści:
  Spadkodawca – osoba, której majątek z chwilą śmierci przechodzi na spadkobierców.
  Spadkobierca – podmiot, na który przechodzi ogół praw i obowiązków osoby zmarłej.
  Masa spadkowa – prawa i obowiązki spadkodawcy, które z chwilą jego śmierci przechodzą na spadkobierców. Oznacza to, że w spadku można otrzymać majątek (ruchomości, nieruchomości), ale również długi.
  Otwarcie spadku – następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.
  Zstępni – dzieci, wnuki, prawnuki.
  Wstępni – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie.
  Jeżeli spadkodawca chce, aby majątek po jego śmierci przypadł innym osobom lub w innych udziałach niż wynika to z dziedziczenia ustawowego, to powinien sporządzić testament. Istnieje kilka rodzajów testamentów. Wyróżniamy testamenty zwykłe, do których zaliczamy testament własnoręczny (holograficzny), testament notarialny, testament urzędowy oraz testamenty szczególne, do których należy testament ustny, testament podróżny i testament wojskowy. W praktyce najczęściej sporządzane są testamenty własnoręczne i notarialne.
  Testament własnoręczny, aby był ważny, musi zostać w całości napisany pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą. Musi to być pismo ręczne testatora. Do sporządzenia testamentu własnoręcznego nie można używać żadnych urządzeń technicznych służących do pisania, takich jak maszyna do pisania, czy też komputer. Jeżeli chodzi o podpis, to również powinien być własnoręczny.
  Testament notarialny powinien zostać sporządzony w kancelarii notarialnej. Jednakże w sytuacji, gdy spadkodawca jest osobą chorą, kaleką i nie może chodzić, testament może być sporządzony w miejscu pobytu testatora. Formalne wymogi sporządzenia testamentu notarialnego regulują art. 79-95 Prawa o notariacie. Przed sporządzeniem testamentu notariusz powinien ustalić tożsamość spadkodawcy, a także, w miarę możliwości, upewnić się, czy testator ma pełną zdolność do czynności prawnych. Obowiązkiem notariusza jest również upewnienie się, czy osoba zamierzająca sporządzić testament rzeczywiście ma wolę testowania, czyli ustanowienia spadkobiercy, a nade wszystko czy – sporządzając testament – działa swobodnie i świadomie. Z uwagi na to, iż przepisy dotyczące aktów notarialnych są dość rygorystyczne i sformalizowane, stąd też ta forma testamentu uważana jest za najbardziej bezpieczną i najtrudniejszą do obalenia. Z testamentem notarialnym łączy się obowiązek uiszczenia niezbyt wygórowanej opłaty.

   

  Radca prawny Aleksandra Kubat oferuje usługi i pomoc prawną w zakresie dziedziczenia testamentowego dla klientów z Łodzi, Koluszek, Brzezin, Zgierza, Strykowa, Pabianic, Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego, Tuszyna, Rzgowa i okolic.

 • Kancelaria

  Najważniejszym zadaniem Kancelarii Radcy Prawnego jest rozwiązywanie problemów prawnych klientów – osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.
  Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Kubat, mieszcząca się w Koluszkach przy ul. Broniewskiego 1, powstała z myślą o zapewnieniu Państwu kompleksowej pomocy prawnej opartej na wiedzy, doświadczeniu i zaufaniu.
  Oferta Kancelarii obejmuje m.in.: udzielanie porad prawnych, sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, opinii prawnych, a także reprezentowanie klientów przed sądami oraz organami administracji.
  Kancelaria prowadzi również skutecznie procesy windykacji należności, zarówno na etapie przedsądowym, sądowym jak i egzekucyjnym.
  Szczegółowy zakres usług oferowanych przez naszą kancelarię prawną przedstawiony został obok z lewej strony.

  Często błędnie powielanym stereotypem jest to, że koszty profesjonalnej pomocy prawnej są wysokie. Uważamy, że porada profesjonalisty jest mniej kosztowna niż naprawianie skutków chybionych decyzji podejmowanych w oparciu o konsultacje ze znajomymi czy społecznością internetową.

  Przed przyjęciem zlecenia zawsze dokładnie omawiamy z klientem zasady świadczenia pomocy prawnej, jak i wysokość honorarium.
  Wysokość wynagrodzenia zawsze ustalana jest indywidualniei zależy od zakresu i rodzaju świadczonych usług.
  Proponujemy następujące systemy wynagradzania:

  • za wykonaną usługę
  • według stawek godzinowych,
  • według stawki ryczałtowej,
  • W przypadku niektórych spraw wynagrodzenie dodatkowe może stanowić tzw. premia za sukces, ustalana jako procent od wartości przedmiotu sprawy.

  W sprawach sądowych podstawą ustalania wynagrodzenia są stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz.U.2002.163.1349 ze zm.)

 • O mnie

  Nazywam się Aleksandra Kubat – jestem radcą prawnym
  Pomagam moim klientom w poruszaniu się po zawiłościach przepisów prawnych, reprezentując ich przed sądami i urzędami, prowadząc sprawy spadkowe, majątkowe, rozwodowe, uczestnicząc w negocjacjach umów, porozumień itp.
  Traktuję swoich klientów w sposób partnerski, szanując ich prawo do informacji i profesjonalnej obsługi.
  W swojej praktyce zawodowej miałam możliwość pracować na stanowisku asystenta sędziego i referendarza sądowego. Po uzyskaniu uprawnień radcy prawnego w 2008 roku (wpis na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi pod numerem Łd-P-241) rozpoczęłam pracę jako radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego „CONTRACT” w Łodzi (z którą współpracuję do dziś).
  Poza tym, że sama systematycznie uczestniczę w szkoleniach, podnosząc cały czas swoje umiejętnościzawodowe, przekazuję również swoją wiedzę studentom, aplikantom, angażuję się w przedsięwzięcia o charakterze pro publico bono.
  Najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście do klienta i zgłaszanego przez niego problemu, a także relacja oparta na wzajemnej współpracy. Efektem takich działań jest zaufanie, którym obdarzają mnie moi klienci.

  Aleksandra Kubat

 • Prawo spadkowe

  Prawo spadkowe

 • Prawo spadkowe

  Radca Prawny, Łódź, ul. Felsztyńskiego 5 lok. 3 A, świadczy usługi w zakresie prawa spadkowego, w tym:

 • Udział spadkowy wydziedziczonego dziecka przypada jego zstępnym

  W dniu 3 grudnia na rozprawie w Izbie Cywilnej Sąd Najwyższy podjął uchwałę następującej treści:

  Udział spadkowy, który przypadłby z ustawy wydziedziczonemu przez spadkodawcę jego dziecku, przypada zstępnym wydziedziczonego.

  Do tej pory funkcjonowały dwie koncepcje, pierwsza z nich zakładała że w przypadku testamentu negatywnego dziedziczą spadkobiercy ustawowi, a w miejsce wydziedziczonego wstępują jego zstępni, zgodnie z art. 931 § 2 k.c.
  Druga z możliwości powodowała, że zstępni wydziedziczonego nie dziedziczą, a spadek przypada na rzecz wszystkich pozostałych spadkobierców tego samego stopnia pokrewieństwa.

  Sąd Najwyższy w podjętej uchwale jednoznacznie wskazał, iż udział spadkowy, który przypadałby dziecku wydziedziczonemu przez spadkodawcę, przypada zstępnym dziecka.

  W sprawie rozpoznawanej przez SN spadkodawca wydziedziczył jednego ze swoich dwóch synów. Wydziedziczony domagał się przed sądem uznania, że spadek dziedziczą jego dzieci, czyli wnuki spadkodawcy.


Radca Prawny Łódź Aleksandra Kubat

odpowie na Państwa pytania i wątpliwości pod poniższym numerem telefonu i adresem mailowym:

 

tel. 602-101-317

e-mail: kancelaria@radca-prawny-lodz.pl